Borettslag » i Vestfold

» 606 unike treff
 1. Knutseskogen Borettslag

  c/o Boligbyggelaget Usbl Holmestrand Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  08725

 2. Gauseng 10 Borettslag

  c/o BBL Usbl Holmestrand Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  08725

 3. Røråsveien Borettslag

  c/o Bolibyggelaget Usbl Holmestrand Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  08725

 4. Strandholmen Borettslag

  Langgaten 1, 3080 Holmestrand

 5. Barlin Borettslag

  c/o Holmestrand og Omegn BBL Bilet 12, 3080 Holmestrand

  33 09 90 60

 6. Kleiverud 2 Borettslag

  c/o Boligbtggelaget Usbl Holmestrand Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  08725

 7. Kjær Borettslag

  c/o Boligbyggel. Usbl Holmestrand Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  08725

 8. Backersg 18 Borettslag

  Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  08725

 9. Sydhøy Borettslag

  c/o Boligbyggelaget Usbl Holmestrand Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  08725

 10. Hof Borettslag

  v/ Usbl Holmestrand Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  08725

 11. Hvitveiskroken Borettslag

  Hvitveiskroken 1-7, 3086 Holmestrand

  452 60 391

 12. Bilet 21 Borettslag

  c/o Boligbyggelaget USBL Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  08725

 13. Neperud Borettslag

  Boligbyggelaget Usbl Holmestrand Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  08725

 14. Sommerro Gård Borettsl V/holmestrand

  v/ Boligbyggelaget Usbl Holmestrand Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  08725

 15. Bedehussletta Borettslag

  c/o Boligbyggelaget Usbl Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  08725

 16. Rovedalen Borettslag

  c/o Boligbyggelaget Usbl Holmestrand Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  08725

 17. Skafjellåsen 3 Borettslag

  c/o Boligbyggelaget Usbl Holmestran Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  08725

 18. Nils Kjærsgate Borettslag

  c/o Boligbyggelaget USBL Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  33 09 65 14

 19. Hagemannsv 12 Borettslag

  c/o Boligbyggerlaget USBL Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  08725

 20. Tamburhagen Borettslag

  v/Boligbyggelaget USBL Holmestrand Havnegaten 7, 3080 Holmestrand

  08725