1. Nav Hole

  Viksveien 30, 3530 Røyse

  31 02 83 11

 2. Hole Bibliotek

  Vikstunet, 3530 Røyse

  32 16 11 33

 3. Hole Kommune Barnehager

  Viksveien 30, 3530 Røyse

  32 16 11 00

 4. Hole Kommune Skoler

  Viksveien 30, 3530 Røyse

  32 16 11 00